1. AJANDA

a. İSG Kurul Toplantıları
b. Yapılan Risk Değerlendirmeleri
c. Yapılacak Eğitimler
d. Muayeneler
e. Makine Ekipman ve Periyodik Kontrol
f. Çalışma İş İzinleri
g. Ortam Ölçümleri
h. Tatbikatlar

2. SİSTEM AYARLARI

a. Kullanıcı Rol Tanımlama
b. SMS / E-Mail ile Bildirimler
c. İş yerine ait bölüm tanımlama
d. İş yerinize ait çalışanlara görev tanımlama
e. İş yerinizdeki çalışanlar arasında grup /ekip tanımlama
f. Tablo Ayarları
g. Duyuru Yayını
h. Otomatik Yetkilendirme
i. İSG Rehberi Tanımlama:
j. Excel den detaylı veri aktarımı

3. İŞYERİ BİLGİLERİ

a. Lokasyon bilgileri
b. Çalışan Bilgisi / Çalışma Saatleri kontrolü
c. Adres Bilgileri
d. İletişim Bilgileri
e. İSG Görevlilerinin tanımlanması

4. ÇALIŞAN BİLGİLERİ

a. Çalışan Genel Bilgileri
b. Çalışan Kişisel Bilgileri
c. Çalışan Sağlık Bilgileri
d. Çalışan Özlük Bilgileri

 

5. ORGANİZASYON YÖNETİMİ

a. Yıllık Çalışma Planı
b. Eğitimler
i. Yıllık Eğitim Programı
ii. Eğitim Planlaması (Sertifika basımı dahil)
iii. Çalışan Eğitim Bilgileri
iv. Kuruma Özel Eğitimlerin tanımlanması
c. Risk Değerlendirmesi
i. 5X5 Matriks Yöntemi
ii. Fine&Kinney Yöntemi
iii. Risk Değerlendirme Kontrol Listeleri
iv. Tanımlamalar
I. Bağımlı Tanımlamalar
II. Bağımsız Tanımlamalar
III. Faaliyet Kısa Liste
d. İSG Kurul
i. Üyelerin Tanımlanması
ii. Toplantı Bilgileri
– Toplantı Ön Duyurusu
– Toplantı Tutanak Bildirimi
– Kurum Gündem Talepleri
– Önceki Toplantılara ait Devam Eden Gündem Maddeleri
– Önceki Toplantılara ait Tamamlanan Gündem Maddeleri
e. Bildirimler
i. Saha Denetimleri
ii. Denetim Formu Tanımlama
iii. Tehlike Tespit Ve Öneri Defteri
iv. Ramak Kala
v. Uygunsuzluk
vi. İş Kazası
f. Alt Yüklenici Takibi
i. Kurum Belge Tanımlama
ii. Çalışan Belge Tanımlama
iii. Alt Yüklenici Belge Kontrolü
g. Tatbikat, Afet, Kriz ve Acil Durum
i. Afet Yönetim Planı
ii. Acil Durum Yönetim Planı
iii. Tatbikatlar
h. Alt İşveren Takibi
i. İSG Rehberi
i. Bölüm/Görev/Grup Ekip tanımlamaları arasından
ii. İş tanımlamaları
iii. Çalışanlara ait etkilenme tanımlamaları
iv. Çalışanların kullandıkları KKD tanımlamaları
v. Çalışanlara ait eğitim tanımlamaları
vi. Çalışma ortamı tanımlamaları
vii. Çalışanlara ait Sağlık Tetkikleri tanımlamaları
j. Çalışan İSG Dosyası (Çalışanlara ait İSG kapsamında yapılan çalışmalar raporlanır)

6. İŞ SAĞLIĞI YÖNETİMİ

a. İdari Çalışmalar:
i. Hekim Çalışma Takvimi
ii. Hekim Puantaj
iii. Verilen Eğitimleri
b. Medikal Çalışmalar
i. Muayeneler
ii. Revir İşlemleri
iii. İşitme Testi
iv. Göz Testi
v. Solunum Fonksiyon Testi
vi. Bağışıklama
vii. Sevk
viii. İstirahat
ix. Randevu
x. Tetkik
xi. Sağlık Bilgi Dosyası
xii. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
xiii. Ecza Dolabı
xiv. RP/RPT
xv. Protokol Defteri
xvi. Sağlık Kartı
c. Zehirlenme
d. Meslek Hastalığı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

a. İdari Çalışmalar
i. İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Takvimi
ii. İş Güvenliği Uzmanı Puantaj
iii. Verilen Eğitimler
b. Teknik Çalışmalar
i. Makine ve Teçhizatla İlgili Çalışmalar
I. Periyodik Kontroller
– Kaldırma Makine ve Ekipmanları
– Kazanlar
– Basınçlı Ekipmanlar-Tanklar
– Yangın Söndürme Makine ve Ekipmanları
– Diğer Makine, Ekipman ve Tesisatlar
ii. Kişisel Koruyu Donanım (Stok ve zimmet takibi)
iii. MSDS (75.000’e yakın kimyasal madde bilgisi)
iv. Ortam Ölçümleri
v. Çalışma İş İzni Takip Sistemi
– Genel İş İzni İş İzni
– Yüksek Çalışma İş İzni
– Sıcak İş İzni
– Patlayıcı Ortam İş İzni
– Vinçle Kaldırma Operasyonu İş İzni
– Radyografi Çalışma İş İzni
– Elektrikle Çalışma İş İzni
– Enerji Kesme ve Verme İş İzni
– Etiketleme-Kilitleme İş İzni
– Kimyasal Test İş İzni
– Kapalı ve Dar Alan İş İzni
– Kazı İş İzni
– Basınçlı Su testi İş İzni
– Basınçlı Hava Testi İş İzni
– Basınçlı Gaz Testi İş İzni
– Gece Çalışma İş İzni

8. YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

a. Yetkilendirme
b. Belge Yönetim Sistemi (Revizyon, Onay, Yayımla, Belge içi kelime arama)
c. Uygunsuzluk Yönetimi
d. Olay Araştırma
i. Ramak Kala
ii. İş Kazası
e. DÖF
f. Aksiyon

9. DOKÜMANLAR

a. Belge Yönetim Sistemi Dokümanları
b. Arşiv
c. Hazır Dokümanlar (2.000 e yakın hazır doküman)
i. Bilgilendirme
ii. Mevzuat
iii. Prosedür
iv. Talimat
v. Kontrol Listesi
vi. Form
vii. Çizelge
viii. Tablo
ix. Liste
x. Sunum
xi. İş Başı Konuşmaları
xii. Video

10. HUKUKİ BOYUT

a. Yargıtay İçtihatları
b. Mevzuat
i. Ulusal Mevzuat
– Kanun
– Tüzük
– Yönetmelik
– Tebliğ
ii. Uluslararası Mevzuat
c. İdari Para Cezaları
d. Zorunlu Bildirimler
e. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
f. Avrupa Sosyal Şartı
g. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi
h. Ekvator Prensipleri

11. RAPORLAMALAR

a. Sistem Kontrol Raporu(SKR)
b. Durum Değerlendirme Karnesi (DDK)
c. Yönetim Raporlaması
d. Aylık Hizmet Raporu
e. Hekim Hizmet Raporu
f. İGU Hizmet Raporu
g. Yıllık Değerlendirme Raporu

12. İSTATİSTİKLER